Ιανουαρίου 10, 2011

Just a cookie in love

Fooled by my feelings for once more
drowned in sound of loneliness
You never see
you never feel my despair
not even close
I hide my face in my pillow
every single day
cause memories won't fade
Your hands around me
your eyes on me again
but still on my own..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου